Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

0059 894c 500
3065 792a 500
Reposted frombackground background viahorrordisco horrordisco
betweenthedoorways
betweenthedoorways
4499 7e0e
Reposted fromx70b1 x70b1 viamonarchy monarchy
9791 db2b
Reposted fromgrarzynka grarzynka viasevek sevek
3069 96cb 500
Reposted fromidiod idiod viasevek sevek

April 20 2017

9519 240b 500

March 28 2017

betweenthedoorways
9839 d040 500
Reposted frommonarchy monarchy viajanealicejones janealicejones
betweenthedoorways
0580 d041
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej

March 24 2017

betweenthedoorways
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk

March 22 2017

0396 bf71 500
Reposted frompikasmoosh pikasmoosh viasevek sevek
betweenthedoorways
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viasevek sevek
betweenthedoorways
4772 496a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasevek sevek
betweenthedoorways
2631 7b6c 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viasoulwax soulwax
3891 490d 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viastonerr stonerr

March 10 2017

7006 b927 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadunkellicht dunkellicht
4970 330e 500

We get nowhere, it’s been proved - Natalie Christensen

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET vianiedobrze niedobrze
betweenthedoorways
5416 297e
8907 a3b4 500

smerchfanatic:

robfordthemusical:

Remember the time it was so hot in halifax that the lampposts melted because I completely forgot to post about it when I was actually in halifax so here it is 2 weeks late

Dali would be proud

betweenthedoorways
2191 f733
Reposted fromsnowlake snowlake viasztukamatorka sztukamatorka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl